ਭੁੱਲਕੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ 4 ਚੀਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਡਨੀ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਖ਼-ਰਾ-ਬੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ,ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਲੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਚ ਖ਼-ਰਾ-ਬੀ ਪੈ

ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਜਲਦੀ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਰ ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਹੀ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਗੋ-ਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਗੋ-ਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀ-ੜੀ ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋ-ਖ-ਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆ ਫਿਰ ਖ਼ੂਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ

ਕਿਡਨੀ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡ-ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਧੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਜਲਦੀ ਆਏਗੀ ਥਕਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਆਲਸ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *