ਐਂਵੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾ ਲਾਓ

ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇ ਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿ ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬ ਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਪੌ-ਸ਼-ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਅਤੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲਾਲ ਗੰ-ਢੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਜੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿ ਆ ਜ਼ ਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਚੱਮਚ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਦੇਸੀ ਛੋਂਹਦਾ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਜਿਹਾ

ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਲਗਾ ਸ ਕ ਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋ-ਡਿ-ਆਂ ਉਪਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉ ਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸਦਾ ਲੇਪ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱ-ਪ-ੜਾ ਬਣ ਸ ਕ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਨੂੰ

ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗ ਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱ-ਮ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ

ਬਿਲਕੁਲ ਬ ਹੁ ਤ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸ ਵੇ ਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਰ ਫ਼ਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕ ਸ ਰ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *