ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ-ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ 8 ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫਾਇਦੇ

ਚੌਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ-ਕਾ-ਉ-ਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ,ਚੌਲ ਪਕਾਉਣਾ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆ-ਸਾ-ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੱ-ਧ-ਮ-ਘੱਟ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਕਾਉਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਕ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਗੈਸ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬ-ਚਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ।

ਤਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ-ਕਾ-ਉਂ-ਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਚੌਲ ਪਕਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਵਲ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਿ-ਹ-ਤ ਦੇ ਨ-ਜ਼-ਰੀ-ਏ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਚੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ-ਚਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪ-ਕਾ-ਉ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਾਣੀ ਛੱ-ਡਿ-ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਚੌਲ ਦਾ ਰਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬ-ਰਾ-ਨ ਖਾ-ਧੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ,ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸ-ਟਾ-ਰ-ਚ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੋਗੇ।ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਂਦਾ-:ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁ-ਟੀ-ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊ-ਰ-ਜਾ ਦਾ ਆ-ਗ-ਮ-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾ-ਰ-ਬੋ-ਹਾ-ਈ-ਡ੍ਰੇ-ਟ-ਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸ-ਕਾ-ਰਾ-ਤ-ਮ-ਕ ਊ-ਰ-ਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਚਮੜੀ ਦੇ ਲਾਭ-:ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚ-ਮ-ੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੱ-ਸ-ਣ ਲਈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਵਾਲਾਂ ਲਈ-:ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਸਫੈਦ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਵਧਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱ-ਟ-ਣ ਅਤੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਂ-ਪੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰ-ਡੀ-ਸ਼-ਨ-ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਾਓ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੁਖਾਰ ਵਿੱਚ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ-:ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਲ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਜਾਂ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱਤ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕ-ਬ-ਜ਼ ਰਾ-ਹ-ਤ-:ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈ-ਟਾ-ਬੋ-ਲਿ-ਜ਼-ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਨੂੰ ਸ-ਰ-ਗ-ਰ-ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਦਸਤ ਦੀ ਰੋ-ਕ-ਥਾ-ਮ-:ਦਸਤ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਡੀ-ਹਾ-ਈ-ਡ-ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਨੂੰ ਰੋ-ਕ-ਣ-:ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤ-ਰ-ਲ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀ-ਹਾ-ਈ-ਡ੍ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਡੀ-ਹਾ-ਈ-ਡ੍ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਦੀ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦ-ਸ-ਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਨਹੀਂ-:ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਤੋਂ ਪੀ-ੜ-ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.