7 ਦਿਨ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਲਵੋ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੂਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੱਤ ਦਿਨ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਲਓ ਪੂਰੀ ਸਰਦੀ ਜੋੜ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮ-ਲਾ-ਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮ-ਲਾ-ਈ ਉਤਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੂ-ਹਾ-ਰੇ ਲੈਂਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕਨਾ ਛੁ-ਹਾ-ਰਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੂ-ਹਾ-ਰਿ-ਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ-ਬਰੀਕ ਕੱ-ਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮ ਕੱ-ਟ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੁੱਟਕੀ ਹਲਦੀ ਪਾ-ਉ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਉ-ਬਾ-ਲ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਛੂ-ਹਾ-ਰਿ-ਆ ਵਾਲੀ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਉ-ਬਾ-ਲ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵਿਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਰੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਕਰਨਗੇ,ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.