ਲਗਾਤਾਰ ਪੀ ਲਵੋ-ਮੁੰਡੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ-ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ-

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿ-ਮਾ-ਗ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ-ਮਿ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਵੀ

ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਲਦੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਬਹੁਤ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੱ-ਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜ-ਖ਼-ਮ ਦੇ ਉਪਰ ਵੀ ਸਬੰਧੀ ਲ-ਗਾ-ਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਹ ਐਂ-ਟੀ ਸੈ-ਪ-ਟਿ-ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂ-ਟੀ-ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂ-ਟੀ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਿਵਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰ-ਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਕ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੋ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਅਤੇ 4 ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇ ਸੋ-ਜ ਆ ਗਈ ਹੈ

ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਗਾ ਤੇ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਪੇਸਟ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਨਵੀਂ ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਦੀ ਪੇਸਟ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ-ੜੇ ਜ-ਖ-ਮ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਲਦੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨੂੰ ਗਾ-ੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਵੀਰਜ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਹਲਦੀ ਦਾ ਲੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।ਇਸ ਹਲਦੀ ਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਈ

ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਿਹਰੇ ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ।ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.