ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਬਰਦਸਤ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪੀਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਜ਼-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਲੀਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮ-ਹੱ-ਤ-ਵ-ਪੂ-ਰ-ਨ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਚਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿ-ਸ਼ੈ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਲਿਵਰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣੀ,ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਘਟਣਾ ,ਥਕਾਵਟ ਰਹਿਣੀ, ਖੁਜਲੀ ਹੋਣਾ, ਦਸਤ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਆਦਿ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡ-ਰਿੰ-ਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ,ਜੌਂਡਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਵਰ ਵਿਚ ਸੋ-ਜ਼ ਆਦਿ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲਈ

ਵੀ ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਾਜਰ , ਦੂਸਰੀ ਐਪਲ,ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਚਕੋਤਰਾ, ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਪੁਦੀਨਾ।ਚ-ਕੋ-ਤ-ਰਾ ਫਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਿ-ਊ-ਟ੍ਰੀ-ਸ਼-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿਵਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਡਾ-ਈ-ਜੇ-ਸ਼-ਨ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਵਿਚ ਜੋ ਇ-ਨ-ਜ਼ਾ-ਇ-ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ-ਟੈ-ਕ-ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਗਾਜਰ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਰੋ-ਟੀ-ਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਜਰ ਇੱਕ ਐਂ-ਟੀ-ਔ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਤੇ ਸ-ਟ-ਰੈੱ-ਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸੇਬ ਦੇ ਛਿ-ਲ-ਕਿ-ਆਂ ਵਿਚ ਟ-ਰਾਂ-ਟੋ-ਪੁ-ਲੀ-ਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਸੈੱ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ-ਟੈ-ਕ-ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪੁਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਕੰ-ਸ-ਟ-ਰੱ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਜੂਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱ-ਡੀ-ਆਂ ਗਾਜਰਾਂ, ਇਕ ਸੇਬ, ਚਕੋਤਰਾ ਅਤੇ ਪੁਦੀਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸਰ ਗ-ਰਾ-ਈਂ-ਡ-ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੂਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਜੂਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਮਕ ਜਾਂ ਖੰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਾ-ਸ਼-ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਲੀਵਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.