5 ਦਿਨ ਲੱਸੀ ਵਿਚ ਇਹ 3 ਚੀਜਾਂ ਮਿਲਾਕੇ ਪੀ ਲਓ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਥਕਾਨ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲੱਸੀ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਲੱਸੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ-ਦੋ ਚੱਮਚ ਈਸਬਗੋਲ ਦੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਇ-ਸ-ਬ-ਗੋ-ਲ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੀ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਚਮਚ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਭੁੰ-ਨਿ-ਆ ਹੋਇਆ

ਜ਼ੀਰਾ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਖੱਟੇ ਡ-ਕਾ-ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਅਫਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਇਕ ਕੌਲੀ ਦਹੀਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਭੁੰ-ਨਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ * ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *