ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਰੋਜ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਿਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋ-ਟਾ-ਪਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣਾ,ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਹਨ,ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇ-ਥੀ ਦਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਵਰਤਦੇ, ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ

ਦੂ-ਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੱਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦਾ ਭਾ-ਰ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਛਾ-ਣ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲਓ,ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ,

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁ-ਟਾ-ਪਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਕਰੋ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਲਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਠੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਤੱ-ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋ-ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦਾ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.