20 ਦਿਨ ਇਹ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੜੋ ਖਤਮ

89988989 1
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,20 ਦਿਨ ਇਹ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਜੂਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋ-ਡਿ-ਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੂਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜੂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰੀਆਂ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਧਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰ-ਗਾ-ਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਾਮਣ ਦੇ ਪੱਤੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ

WhatsApp Group (Follow Now) Join Now

ਇਹ ਜੂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੂਸ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੁਆਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ

ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਜੂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜੂਸ ਵਾਲੇ ਜੂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਲੰਧਰ ਬਾ-ਈ-ਪਾ-ਸ ਤੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ

WhatsApp Group (Follow Now) Join Now

ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਓਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਦੀਆ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ9764606641 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਅਤੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

WhatsApp Group (Follow Now) Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *