2 ਸੈਕਿੰਟ ਚ ਕੰਨਾ ਦਾ ਦਰਦ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੱਕ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਾ-ਗ, ਧੱ-ਬੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਲਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗਰਮ ਚੁੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਕ ਦੇ ਦੁੱਧ 4 ਤੋਂ 7 ਬੂੰਦਾਂ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬ-ਚਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਵਾਲੀ ਜਗਾਹ ਤੇ ਲਗਾ ਲਵੋ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਆਂ,ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣ ਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੰਗਤ ਆ ਜਾਏਗੀ।

ਸਿਰ ਦੀ ਖ-ਰਾ-ਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗ। 2. ਕੰਨ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਤਿਲ ਤੇ ਅੱ-ਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤਕ ਇਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੜਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾ ਦਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਅੱਕ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿਚ ਪਾ ਲਓ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਲਈ ਅੱਕ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਕੁੱਟ ਕੇ 20ਗ੍ਰਾਮ ਗੁਲਾਬਜਲ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ 3 ਤੋਂ 4 ਬੂੰਦ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੋਈ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅੱਖ ਦੁਖਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕ-ਚ-ਰਾ ਚਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਛਾਲ ਨੂੰ ਜ-ਲਾ ਕੇ ਕੋਲਾ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤੇ ਇਸ ਚ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਿ-ਸਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਪ-ਲ-ਕਾਂ ਤੇ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਮਲਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਨ ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਅੱਕ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਇਟ ਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚੂਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁ-ਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ

ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾ-ਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾ ਕੁੱਝ ਪਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋ-ਤੀ-ਆ-ਬਿੰ-ਦ ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਕ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਖਰਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 125 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਰੋਜ 10ਗ੍ਰਾਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੀ ਛਾਜ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿ-ਰ-ਗੀ ਦਾ ਰੋ-ਗ ਦੂਰ

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ-ਰ-ਯੋ-ਗ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਹੈ ਅੱਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਮਿਰਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪੀਸ ਕੇ ਜੇ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਗੋ-ਲੀ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤੇ ਦਿਨ ਚ 3-4 ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿ-ਰ-ਗੀ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.