ਪੀਰੀਅਡਸ ਜਲਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਉਪਾਅ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ-ਸ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੈ, ਖੂ-ਨ ਜ਼ਿਆਦਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ-ਰਿ-ਅ-ਡ-ਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚਾ ਪਪੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਚੇ ਪਪੀਤੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਜੂਸ

ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚਾ ਪਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕ-ਟੋ-ਰੀ ਪੱਕਾ ਪਪੀਤਾ ਕੱ-ਟ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਤੁਸੀਂ ਪਪੀਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਪੀਤਾ ਖਾਣਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਪੀਤਾ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅ-ਨਿ-ਯ-ਮਿ-ਤ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ-ਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀ-ਰੀ-ਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੂ-ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇ-ਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਦੂਸਰਾ ਉਪਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ-ਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੱ-ਟ ਕੇ 2 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ 1 ਕੱਪ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਸੁਆਦ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਇਸਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ-ਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਸਕਣ। ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ-ਰ-ਯੋ-ਗ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤੀਸਰੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਦ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀ-ਰੀ-ਡ-ਸ ਨੂੰ ਨੀ-ਯ-ਮ-ਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ balance ਰਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ-ਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਘਰੇਲੂ ਪਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *