ਜਿਸ ਰਾਤ ਅਚਾਨਕ ਮੂਡ ਬਣ ਜਾਵੇ-ਇੱਕ ਚਮਚ ਖਾਲੋ

ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ ਲਿੰ-ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱ-ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੰ-ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਲੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਤਾ-ਕ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਬੋਲੇਗੀ

ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ.ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ

ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਕਰੀਨ ਛੋੜਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ

ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਪੀ ਉਪਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਨਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀ ਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਓਨੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵੈਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵੈ-ਲ-ਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਾਦਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ

ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੁਸਖਾ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.