10 ਦਿਨ ਖਾ ਲਓ-100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਗਰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ-ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦਸ ਦਿਨ ਖਾ ਲ ਓ ਸੌ ਸਾਲ ਤਕ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍-ਰੋਲ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕ ਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ

ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕ ਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਂ ਦ ਆਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ

ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਪਰ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚ ਸ਼ ਮੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੈ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਸਭ ਕੁ ਸ਼ ਦੁੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਵ-ਰ-ਦਾ-ਨ ਹੈ

ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਸ ਖਸ ਲੈ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖਸ ਖਸ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਤੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇ ਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਖਸਖਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿ ਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਜਾਂ ਦੋ ਚਮਚ ਘਿਓ ਦੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ

ਉਸ ਘਿਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸਿਕਸ ਦਾ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਅਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਇਸ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁ ਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ ਰੀ ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *