ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੂ-ਮਰਦਾਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਆਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਖਾ ਲਵੋ

78787878 2
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ-ਆ-ਗ-ਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸੈ-ਕ-ਸ ਥੈ-ਰੇ-ਪਿ-ਸ-ਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁ-ਰ-ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈ-ਕ-ਸ ਲਾਈਫ਼ ‘ਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀ – ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਧਾ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁ-ਰੱ-ਖਿ-ਅ-ਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾ-ੜੇ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਦੀ ਸੈ-ਕ-ਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,

ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ…ਲਿੰ-ਗ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਟੈ-ਸ-ਟੋ-ਸ-ਟੀ-ਰੋ-ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਵਾ-ਧਾ – ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈ-ਕ-ਸ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਟੈ-ਸ-ਟੋ-ਸ-ਟੀ-ਰੋ-ਨ ਦਾ ਪੱ-ਧ-ਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘ-ਟ-ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਧਾ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਟੈ-ਸ-ਟੋ-ਸ-ਟੀ-ਰੋ-ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਇੱਕ ਅ-ਧਿ-ਐ-ਨ ‘ਚ ਇਹ ਖੁ-ਲਾ-ਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਧਾ ਨੇ ਬਾਂ-ਝ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਟੈ-ਸ-ਟੋ-ਸ-ਟੀ-ਰੋ-ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੁ-ੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ

WhatsApp Group (Follow Now) Join Now

ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 167 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ – ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਦੀ ਸੈ-ਕ-ਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸੁ-ਧਾ-ਰ-ਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅ-ਧਿ-ਐ-ਨ ‘ਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਧਾ ਪੂਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗਾ-ਤ-ਮ-ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟ੍ਰਾ-ਇ-ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਨੂੰ ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਧਾ ਪੂਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 167 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸੈ-ਕ-ਸ ਡਰਾਈਵ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ – ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ aphrodisiac ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼-ਕ-ਤੀ-ਸ਼ਾ-ਲੀ ਜਿਨਸੀ ਉ-ਤੇ-ਜ-ਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਐ-ਫ-ਰੋ-ਡਾ-ਈ-ਸੀ-ਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ‘ਚ ਨਾ-ਈ-ਟ੍ਰਿ-ਕ ਆ-ਕ-ਸਾ-ਈ-ਡ ਦਾ ਉ-ਤ-ਪਾ-ਦ-ਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰ-ਗਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿ-ਨ-ਸੀ ਇੱਛਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੈ-ਕ-ਸ ਡਰਾਈਵ ਯਾਨੀ ਕਾ-ਮੁ-ਕ-ਤਾ ਅਤੇ ਸੰ-ਤੁ-ਸ਼-ਟੀ।

WhatsApp Group (Follow Now) Join Now

ਤ-ਣਾ-ਅ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੈ- ਤ-ਣਾ-ਅ ਸੈ-ਕ-ਸ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਕ-ਮੀ ਅਤੇ ਜਿ-ਨ-ਸੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕ-ਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਪੌਦਾ ਤ-ਣਾ-ਅ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘ-ਟਾ-ਉ-ਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤ-ਣਾ-ਅ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਪੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂ-ਨ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਵਾ-ਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨ-ਪੁੰ-ਸ-ਕ-ਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਐ-ਡ-ਰੀ-ਨ-ਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗ੍ਰੰ-ਥੀ-ਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਰ-ਟੀ-ਸੋ-ਲ, ਤ-ਣਾ-ਅ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੀ ਖਪਤ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤ-ਣਾ-ਅ ਤੇ ਕੋ-ਰ-ਟੀ-ਸੋ-ਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ – ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਧਾ ਪੂਰਕਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

WhatsApp Group (Follow Now) Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *