21 ਦਿਨ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਵੋ,ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਊਰਜਾ-ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ਼ਕਰਗੰਦ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ,ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਟ ਪ-ਟੈ-ਟੋ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਊਰਜਾ ਦਾ ਖ਼-ਜ਼ਾ-ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,

ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੇ ਗਰਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਵਿਚ ਬੀਟਾ ਕੈ-ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਕਰਗੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਵਿਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਜ਼ਵਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁ-ਹਾ-ਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ-ਵਾ-ਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਾ-ਰ-ਬੋ-ਹਾ-ਈ-ਡ੍ਰੇ-ਟ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾ-ਕ-ਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਟੀਨ ਨਾਮ ਦਾ ਤੱਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਨਿ-ਯੰ-ਤ-ਰ-ਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਨੂੰ ਰੋ-ਕ-ਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨਿ-ਯੰ-ਤ-ਰ-ਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ

ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਸਾਡੀਆਂ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਹ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਬੰ-ਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,

ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕ-ਮੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.