ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ-ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਫਾਇਦੇ

ਲਸਣ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ-ਬ-ਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਸਣ ਖਾਣਾ ਹਰ ਮੌ-ਸ-ਮ ‘ਚ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੈ-ਰਾ-ਨੀ-ਜ-ਨ-ਕ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਸਣ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਦਰਅਸਲ,ਲਸਣ ਨੂੰ ਐਂ-ਟੀ-ਬਾ-ਇ-ਓ-ਟਿ-ਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਸੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਲਸਣ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕ-ਲੀ-ਆਂ ਖਾ-ਣੀ-ਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ-:ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕ-ਲੀ-ਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂ-ਨ ਸੰਚਾਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਸਣ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ-:ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰਾ-ਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਲਸਣ ‘ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਸਣ ਖਾਣ ਨਾਲ ਖੂ-ਨ ਵੀ ਸਾਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਸੁ-ਰੱ-ਖਿ-ਅ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗੈਸ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ-:ਲਸਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਸਣ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਤੱਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕ-ਲੀ-ਆਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈ-ਸ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲਸਣ ਤ-ਣਾ-ਅ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ-:ਲਸਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤ-ਣਾ-ਅ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤ-ਣਾ-ਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇ-ਚੈ-ਨ ਅਤੇ ਘ-ਬ-ਰਾ-ਹ-ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਲਸਣ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤ-ਣਾ-ਅ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕ-ਲੀ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰਹੇਗਾ।

ਕੋਈ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ-:ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਲੀਆਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਕੱਚੇ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ‘ਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋ-ਗ ਪ੍ਰ-ਤੀ-ਰੋ-ਧ-ਕ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.