ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਨੁਖਸਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲਗਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀ-ਘ੍ਰ-ਪ-ਤ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾ-ਨ-ਸਿ-ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾ-ਰ-ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰਮ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਖੱ-ਟੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦਾ ਪ-ਤ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕ-ਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾ-ਥੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ

ਮਾ-ਨ-ਸਿ-ਕ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਏਸ ਨੁਕਤੇ ਲਈ ਹਨ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ, ਤਾਲਮਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ 50 ,50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਦੋ-ਦੋ ਗ੍ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱ-ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਰਦੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ,

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ,ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱ-ਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿ-ਮਾ-ਗ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੰ-ਤਾ ਪ੍ਰ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਂ ਸਿ-ਆ-ਸ-ਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.