10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰੋ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹ-ਜ਼-ਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਰ-ਸ ਬਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰ-ਡ-ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿ-ਕ-ਲ-ਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂ-ਰੀ-ਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ

ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੂ-ਨ ਵਿਚ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਚ ਕੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ੳਗਲੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੂਗਰ, ਗ-ਠੀ-ਆ,

ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਅਤੇ ਕਿ-ਡ-ਨੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਾਲ ਲਓ ਇਸ ਦਾ ਟੈ-ਸ-ਟ ਕ-ਰ-ਵ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਬ-ਚਾ-ਉ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਗਟੀਆ

ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਇ-ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਇ-ਣ ਨੂੰ ਭੁ-ਨ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ ਅ-ਲ ਲੋ-ਕੀ ਛਿੱ-ਲ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਲਵੋ,ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅਜਵਾਈਨ ਅਤੇ 1 ਚੱਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਲਓ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਕਰੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੌਕੀ ਦਾ ਜੂਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋ ਨ-ਸ਼ੀ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿ-ਆ-ਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਿ-ਲੋ-ਏ ਦੇ ਦਾ ਰ-ਸ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ ਐ-ਲੋ-ਵੇ-ਰਾ ਦਾ ਜੂਸ ਅਤੇ ਆਂ-ਵ-ਲਿ-ਆਂ

ਦਾ ਜੂਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿ-ਆ-ਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ ਕਰਨੇ ਹਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਨ-ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.