ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਲੰਗ ਤੋੜ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜੋ-ਸ਼ ਭਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋ-ਸ਼ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ,ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁ-ਸ਼ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੈ ਟੈ-ਮਿ-ਗ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿਆ- ਹੈ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਦਿਲ ਡ-ਰ-ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ- ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਇਰਾਨੀ ਅਕਰਕਰਾ , ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ ਚਿੱਟੇ, ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਤਾਵਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜਵੇਤਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ,

ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਇਕ ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚਮਚਾ ਕੋਸੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ

ਇਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁ-ਜ-ਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆਵਾਂ, ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਖੱ-ਟੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.