ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਜੰਮੀ ਸਾਰੀ ਬਲਗ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੁਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਛਾਤੀ ਚ ਬ-ਲ-ਗ-ਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱ-ਕ-ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋ-ਰੋ-ਨਾ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਸ ਦੇ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜੰ-ਮੀ ਹੋਈ ਬ-ਲ-ਗ-ਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱ-ਕ-ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ ਜਾਂ ਸੁੱ-ਕੀ ਖਾਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਆਵਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਥਾਈ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੁਥਾਈ ਚਮਚ ਹੀ ਹਲਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਪਿਓਰ ਹਲਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਲਦੀ ਇੱਕ ਐਂ-ਟੀ-ਬਾ-ਇ-ਓ-ਟਿ-ਕ-ਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੀ ਖ-ਰਾ-ਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬ-ਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਥਾਈ ਚਮਚ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੌ-ੜਾ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅ-ਖਾ-ੜੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁ-ਣ-ਗੁ-ਣਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ

ਸਿੱਪ ਸਿੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬ-ਲ-ਗ-ਮ ਬਾ-ਹ-ਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾਲ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.