7ਦਿਨ ਪੀ ਲਓ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਥਕਾਨ ਕਮਰ ਦਰਦ 90ਸਾਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੱਤ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵੋ,ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਥਕਾਨ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁ-ੜੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੱ-ਬੇ ਸਾਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ,ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਡ-ਰਿੰ-ਕ ਨੂੰ

ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਖਾ-ਣਿ-ਆਂ ਦੀ ਲੋ-ੜ ਪਵੇਗੀ ਮ-ਖਾ-ਣਿ-ਆਂ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਕੋਪਰ ਜ਼ਿੰਕ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ-ਸਾ-ਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੁ-ਢਾ-ਪਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਐ-ਨ-ਰ-ਜੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਫੇਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ਼ ਪਵੇਗੀ ਉਹ ਹੈ ਖ-ਸ-ਖ-ਸ

ਦੋ ਚਮਚ ਖਸ ਖਸ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿ-ਸ਼-ਰੀ ਧਾ-ਗੇ ਵਾਲੀ ਵ-ਰ-ਤ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਮਿ-ਲਾ-ਉਂ-ਦੀ-ਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਰਤਨ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿ-ਓ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਿਓ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮੱਚ ਖ-ਸ-ਖ-ਸ ਦੇ ਮਿਲਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵ-ਜ਼-ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੀ ਵ-ਰ-ਤ-ਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖ-ਸ-ਖ-ਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤਕ ਲਈ ਗਰਮ ਸੇ-ਕ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ-ਕਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮ-ਖਾ-ਣੇ ਮਿਲਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ

ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ-ਕਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅ-ਲੈ-ਕ-ਸ ਅਤੇ ਅ-ਨ-ਰ-ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਦੁੱਧ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਅ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਥ-ਕਾ-ਨ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਅਤੇ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵ-ਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆ-ਸਾ-ਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.