ਲੀਵਰ ਤੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਥਕਾਨ ਪੈਟ ਦੇ ਰੋਗ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲੀਵਰ ਵਿਚ ਜੰ-ਮੀ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ, ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲਿ-ਵ-ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ

ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁ-ਕੰ-ਦ-ਰ ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਦਾ ਜੂ-ਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀ-ਟਾ ਕੈ-ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਖੂ-ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੁ-ਕੰ-ਦ-ਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਤੁਸੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿ-ਕ-ਸੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜੂ-ਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁੱਕਤਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਦੇਣ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਬਹੁਤ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੀਵਰ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼-ਕ-ਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਚਮਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆਵਾਂਗੇ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.