4 ਮਰਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਊ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੀ-ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਲੋ

ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਨਾੜਾਂ ਖਰਾਬ

ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਤੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣੇ ਹਨ 50 ਗ੍ਰਾਮ,

ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁ-ੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਖਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ

ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਮਰਦ ਹਨ ਉਹ ਮਰਦ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *