ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਸੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਚਦਾ ਹੈ-ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਵੇਰੇ ਉਠਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗਲਾਸ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀ ਦਿਨ ਚ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਨਿ-ਯ-ਮ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੇਟ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬ-ਚ-ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਠਕੇ ਪਾਣੀ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਦੂਸਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਮਾਸ ਮੱਖਣ ਪਨੀਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਫ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬ-ਚੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਫ ਦੋ-ਸ਼ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਚੀਜ ਹੈ ਗੁੜ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੜ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੰਡ,ਸ਼ਹਿਦ,ਤੁਲਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਫ ਨਾ-ਸ਼-ਕ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ-ਫ ਵਧਣ ਤੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੇ-ਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱ-ਤ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੱ-ਤ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂ-ਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਪਿੱ-ਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂ-ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾ-ਜ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੱ-ਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂ-ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ ਅਜਵਾਇਣ,ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਅਜਵਾਇਣ ਜਰੂਰ ਪਾਓ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਾ ਜੀਰਾ,ਗਾਂ ਦਾ ਘਿਓ ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਤ ਨਾ-ਸ਼-ਕ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਿੱਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ 46 ਤੋਂ 50 ਰੋ-ਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਤੋਂ ਬ-ਚ-ਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉ-ਲ-ਟ ਚੀਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ-ਣੀ-ਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਆਂਵਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿ-ਉਂ ਦਵੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਂਵਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਸਲ ਕੇ ਛਾ-ਨ-ਣੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਛਾ-ਣ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੇ ਜੀਰਾ ਕੁੱ-ਟ ਕੇ ਮਿਲਾ ਲਵੋ ਤੇ

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਇਸ ਪ-ਰ-ਯੋ-ਗ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱ-ਤ ਦੋ-ਸ਼ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾ-ਤ ਦੋ-ਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਯੂ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇਲ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾ-ਤ ਦੋ-ਸ਼ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.