ਆਹ ਨੁਸਖਾ 1 ਵਾਰ ਵਰਤ ਲਵੋ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋਂਗੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਵਰਤਣ ਨਾਲੋਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਲਈ

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਲੇ ਘੇ-ਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਦਾ-ਗ ਦੱ-ਬੇ ਜਿਹੋ ਜਾਣੇ ਅਖਾ ਦੇ ਥਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁ-ਦੀ-ਨੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਕੁਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਦੋ ਚ-ਮ-ਚ ਪੇਸਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਉਸਦਾ ਜੂਸ ਕੱ-ਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਚਮਚ ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਉਸ 2 ਚੱਮਚ ਪੁ-ਦੀ-ਨੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਫੇਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅ-ਲੱ-ਗ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲ-ਗਾ-ਉ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਘੇ-ਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਖੀਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱ-ਪ ਨੱ-ਪ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੀਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਉਸ ਨੂੰ ਵਿ-ਚ-ਕਾ-ਰ ਤੋਂ ਕੱ-ਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋ-ਲ ਕਟਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਓਸ ਖੀਰੇ ਦੇ ਜੂਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਗੋ-ਲ ਹੀ-ਰਿ-ਆਂ ਦੇ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇਣਾ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਖੀਰੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲ-ਗਾ-ਉ-ਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾ-ਈ-ਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਿ-ਕੋ-ਣਾਂ ਜਿਹਾ ਕੱ-ਟ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਹੱਥ ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾ-ਲੇ ਘੇਰੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੀ-ਰੇ ਆ-ਪ-ਣੀ-ਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚਲੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਦੋ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਘੇ-ਰੇ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਓ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.