ਹਮਬਿਸਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ 4 ਕੰਮ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ 4 ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਓਹਦੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗ-ਲ-ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ

ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿ-ਸ-ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਅਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭ-ਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡ-ਰ ਚਿੰ-ਤਾ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡ-ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਏ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡ-ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਤਾਂ ਹੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲ-ੜਾ-ਈ ਝ-ਗ-ੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ,ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੰ-ਤੁ-ਸ਼-ਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਚਿੰ-ਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ
ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.