ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ ਪਉ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਾਲੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਗੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੇ ਲੰਬੇ ਹੋਣਗੇ ਚ-ਮ-ਕ-ਦਾ-ਰ ਹੋਣਗੇ ਸੰ-ਘ-ਣੇ ਹੋਣਗੇ,ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਹੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ,

ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਕਰੀ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋ-ਕ-ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਸਕਣ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ,

ਤੁਸੀਂ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚੇ ਆਉਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਆਂਵਲਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਓਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ,

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਕਰੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਮਕ ਆਏਗੀ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਖੇ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਆਓਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਮਹਿੰਦੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *