ਕਿਡਨੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 5 ਸੰਕੇਤ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰ-ਕੇ-ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮ-ਲ ਮੂ-ਤ-ਰ ਅਤੇ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਗੁਰਦੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜਕਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰ-ਸਾ-ਇ-ਣ-ਕ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖਾਦਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਖਾ-ਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਡੂੰ-ਘੇ ਪੱ-ਤ-ਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤੱ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ-ਰੀ-ਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੂ-ਰੀ-ਨ ਵਧ ਗਿਆ ਵਿਚ ਪਰੋਟੀਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿ-ਟਿ-ਆਂ ਤੇ ਸੋਜ ਆਓਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਸਜਿਆ ਸੁ-ਜਾ-ਇ-ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁੱ-ਕਿ-ਆਂ ਸੁੱ-ਕ ਗਿਆ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁ-ਰ-ਦੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚ ਤ-ਬ-ਦੀ-ਲਿ-ਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ

ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅੱਜਕਲ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤ-ਲੀ-ਆ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਅੰ-ਗਾਂ ਤੇ ਮਾ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਤਾਂ ਕੱਲ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ 12 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵ-ਰ-ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹ-ਰ-ਕ-ਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼-ਹਿ-ਰਿ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਕਦੀ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *