ਰਬੜ ਬੇਂਡ ਨਾਲ 12 ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਹਨ ਕੜੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਚ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਪਾਓ ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਤਕ ਹਿ-ਲਾ ਕੇ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਇ-ਸ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਰਬੜ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਲਵੋ ਤੇ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਇ-ਸ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਹਿ-ਲਾ-ਉਂ-ਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਇ-ਸ ਕਰੋ

ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਕ-ੜੱ-ਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਕੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੂਠੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਗੂਠੇ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਦੋਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਗੂਠੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿ-ਲਾ-ਉਂ-ਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਇ-ਸ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜਿਆ

ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 20-25 ਮਿੰਟ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਇ-ਸ ਜਾ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਰੋਜ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ,ਤੁਸੀਂ ਰਬੜ ਦੰ-ਦਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਕੀ ਉਹ ਲੱ-ਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ।ਫਿਰ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਹੱਥ ਦੇ ਗੂਠੇ ਵਿਚ ਪਾ ਲਵੋ ਇਸ ਨਾਲ ਥਾ-ਈ-ਰ-ਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰਾ-ਮ-ਬਾਂ-ਨ ਹੈ 15-20ਮਿੰਟ ਤਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਫਿਰ ਉਂਗਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੱਟ ਤੇ ਰਬੜ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਕ-ਰਾ-ਈ ਦਾ ਜੋੜ ਦ-ਰ-ਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਫਿਰ ਉਂ-ਗ-ਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਟ ਤੇ ਰਬੜ ਪਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੂ-ਹ-ਣੀ ਦਾ ਦ-ਰ-ਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਕਟ ਤੇ ਪਾ ਲਵੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰ-ਧੇ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਜਾਂ ਆਖਿਰ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਰਬੜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਫਿਰ ਵਿਚ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕ-ਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਡੀ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕਰ ਦਵੇਗਾ,

ਦੂਸਰਾ ਕ-ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁ-ਟ-ਣੇ ਦਾ ਦ-ਰ-ਦ ਠੀਕ ਕਰ ਦਵੇਗਾ ਤੀਸਰਾ ਕ-ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈ-ਕ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਉਂ-ਗ-ਲਾਂ ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕੇ ਹੋ,ਪੈਰ ਦੇ ਗੂ-ਠੇ ਤੇ ਰ-ਬ-ੜ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਆ-ਰਾ-ਮ ਮਿਲੇਗਾ,ਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੋ-ਨੋਂ ਉਂ-ਗ-ਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਆ-ਰਾ-ਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.