ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ-ਗੈਸ-ਕਬਜ਼-ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸੀਡਿਟੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਖ-ਤ-ਰ-ਨਾ-ਕ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਰ-ਨਾ-ਕ ਪੇਟ ਦੀ ਗੈਸ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਕਬਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾ-ਚ-ਨ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ

ਜਾਵੇਗੀ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਾ-ਬ-ਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ

ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਜੇਹਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਵੇ ਉਪਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਵਿਚ ਗੁ-ੜ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ

ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਗੈ-ਸ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾ-ਬ-ਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.