ਜਾੜ ਦਰਦ ਤੋ ਸਦਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੜ੍ਹ ਦਰਦ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਓ,ਜਾੜ੍ਹ ਦਰਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂੰ-ਹ ਦੀ ਸੱ-ਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇ

ਰੋ-ਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱ-ਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਦੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਰਸ ਸ਼ਾ-ਮ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਰੋ-ਕ-ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇ-ਲਾ-ਜ ਹੈ,ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦਾ ਖੁ-ਰ-ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਸ-ਟ-ਰੈੱ-ਸ ਡਾ-ਈ-ਬੀ-ਟੀ-ਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ

ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਬਣਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜ-ੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਦਾ ਫੁੱ-ਲ-ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ-ੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੀੜੀ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿ-ਆ-ਦਾ-ਤ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਫਿਰ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮ-ਸੂ-ੜੇ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੈੱਲ ਫਿਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦੇ ਮਿ-ਸ਼-ਰ-ਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਨੂੰ ਮ-ਸੂ-ੜ੍ਹਿ-ਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਦੂਸਰਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ

ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਨਮਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮ-ਸੂ-ੜੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮ-ਸੂ-ੜੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਦੇ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮ-ਸੂ-ੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.