ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ-ਘਰ ‘ਚ ਹੀ ਬਣਾਓ ‘ਕੈਫੀਨ ਫਰੀ ਚਾਹ’

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁ-ਰੂ-ਆ-ਤ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ ਭਰ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਦੇ ਕਈ ਕੱਪ ਪੀਂਦੇ ਹਨ,ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤ-ਣਾ-ਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਫੀ-ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁ-ਤਾ-ਬ-ਕ ਕੈ-ਫੀ-ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ

ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੈ-ਫੀ-ਨ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨੂੰ ਸੀ-ਮ-ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁ-ਸ-ਖੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਾਹ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ‘ਤੇ ਕਾ-ਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੈ-ਫੀ-ਨ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈ-ਫੀ-ਨ-ਮੁਕਤ ਚਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਮੁ-ਕ-ਤ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ

ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿ-ਆ-ਦਾ ਕੈ-ਫੀ-ਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਮੁ-ਕ-ਤ ਚਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਬਹੁਤ ਜ਼ਿ-ਆ-ਦਾ ਕੈ-ਫੀ-ਨ ਦੀ ਖ-ਪ-ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ-:ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਤੁਰੰਤ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁ-ਰੰ-ਤ ਊ-ਰ-ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈ-ਫੀ-ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ

ਕਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੈ-ਫੀ-ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ-:ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਵਿ-ਗਾ-ੜ-ਦਾ ਹੈ। ਕੈ-ਫੀ-ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿ-ਆ-ਦਾ ਖ-ਪ-ਤ ਨੀਂਦ ਦੇ ਪੈ-ਟ-ਰ-ਨ ਵਿੱਚ ਵਿ-ਗਾ-ੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵਿ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਥੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇ-ਨ-ਸੌ-ਮ-ਨੀ-ਆ

ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇ-ਚੈ-ਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ-ਲ ਅਸੰਤੁਲਨ-:ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ-ਸ ‘ਤੇ ਬੁ-ਰਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈ-ਫੀ-ਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿ-ਗਾ-ੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐ-ਸ-ਟ੍-ਰੋ-ਜ-ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਿ-ਗ-ੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ-ਸ ਵਿੱਚ ਅ-ਸੰ-ਤੁ-ਲ-ਨ ਕਈ ਸਿਹਤ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰ-ਮੇ-ਵਾ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾ-ਵ-ਧਾ-ਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-:ਚਿੰ-ਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਦੇ ਤ-ਣਾ-ਅ

ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੈ-ਫੀ-ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤ-ਣਾ-ਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈ-ਫੀ-ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘ-ਬ-ਰਾ-ਹ-ਟ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧ-ੜ-ਕ-ਣ ਵਧਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤ-ਣਾ-ਅ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾ-ਫੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰ-ਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੌ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ ਤੱ-ਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ-:ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈ-ਫੀ-ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੌ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ-ਜ਼-ਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਕੈਫੀਨ-ਮੁ-ਕ-ਤ ਚਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏਸਮੱਗਰੀ-:3/4 ਕੱਪ ਪਾਣੀ,1 ਚਮਚ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਦਰਕ,1/2 ਚਮਚ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ,3 ਲਾਲ ਝਾ-ੜੀ/ਰੂਇਬੋਸ ਟੀ ਬੈਗ,1 ਕੱਪ ਦੁੱਧ,2 ਕੁਚਲੀ ਇਲਾਇਚੀ,ਮਿਠਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ,ਮਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ.ਢੰਗ-:ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉ-ਬਾ-ਲੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ ਪਾਓ।ਜਦੋਂ ਇਹ 1-2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਝਾ-ੜੀ ਵਾਲੇ ਟੀ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ।ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਇ-ਲਾ-ਇ-ਚੀ ਮਿਲਾ ਲਓ।ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉ-ਬਾ-ਲੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾੜ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।ਹੁਣ ਗੈਸ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮਿਠਾਸ ਲਈ ਚਾਹ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਲਓ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.