ਟਾਇਮਿੰਗ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਜਾਊ-ਨਾਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਨਾ-ਮ-ਰ-ਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮ-ਰ-ਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਬੁੱਢਾ ਖਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅ-ਨੋ-ਖੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ

ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ੳ-ੜ-ਦ ਦੀ ਦਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫੇਦ ਪਿ-ਆ-ਜ ਦਾ ਰ-ਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿ-ਆ-ਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾ-ਮਿ-ਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਰਸ ਉਸ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਜ ਦਾ ਰਸ

ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱ-ਤ ਦਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਪਿ-ਆ-ਜ਼ ਦਾ ਰ-ਸ ਉਸ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਸ ਦਾਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੰਡ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਚਮਚ ਖਾਲੀ ਪੇਟ

ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.