ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿੰਨਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰਿ-ਸ਼-ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮ-ਆਤਮਾ ਤੇ ਵਿ-ਸ਼-ਵਾ-ਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭ-ਰੋ-ਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾ-ੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰ-ਮਾ-ਤ-ਮਾ ਦੇ ਉ-ਲਾ-ਮਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,

ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਯੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਸ-ਮ-ਝ-ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿ-ਸ਼-ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਘ-ਬ-ਰਾ-ਉ-ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇ ਪ-ਰ-ਮਾ-ਤ-ਮਾ ਨਾਲ ਬ-ਹੁ-ਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁ-ਖ-ਮ-ਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇ-ਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ,

ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿ-ਸ਼-ਵਾ-ਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਈਰਖਾ ਵੈ-ਰ ਵਿ-ਰੋ-ਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੋ-ੜ-ਵੰ-ਦ ਦੁ-ਖਿ-ਆ-ਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ,ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਿੰਦੇ,ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨ-ਹੀਂ ਭੁੱ-ਲ-ਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ

ਇਕ ਵਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰਾ ਪਾ ਪ੍ਰ-ਮਾ-ਤ-ਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱ-ਲ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪ-ਰ-ਮਾ-ਤ-ਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬ-ਖ਼-ਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਨੋ ਮਨੋ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾ-ਦ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ,

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘ-ਬ-ਰਾ-ਉ-ਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ-ਰ-ਮਾ-ਤ-ਮਾ ਤੇ ਪੂ-ਰ-ਨ ਵਿ-ਸ਼-ਵਾ-ਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵਿ-ਸ਼-ਵਾ-ਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋ-ਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁ-ਖ-ਮ-ਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੋ-ਰ ਬੇ-ਅੰ-ਤ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ-ਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ,

ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪ-ਰ-ਮਾ-ਤ-ਮਾ ਦਾ ਨਾ-ਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋ-ਧ ਲੋ-ਭ ਮੋ-ਹ ਹੰ-ਕਾ-ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾ-ਣ-ਮੱ-ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ-ਰ-ਮਾ-ਤ-ਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁ-ਰ-ਬਾ-ਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁ-ਰ-ਬਾ-ਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆ-ਧਾ-ਰ ਮੰਨ ਕੇ,

ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਵਿ-ਸ਼-ਵਾ-ਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁ-ਖਿ-ਆ-ਰਿ-ਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵੀ ਜਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱ-ਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕ-ਮਾ-ਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾ-ਰ-ਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਪ-ਰ-ਮਾ-ਤ-ਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮ-ਨੋ-ਕਾ-ਮ-ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਮਾ-ਤ-ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾ-ਰ-ਜ ਰਾ-ਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.