ਲੜਕੀਆਂ ਪੋਸਟ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ-30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਆਜੂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੁ ਸ ਤੀ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਚੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਕ ਐਸਾ ਨੁ ਕ ਤਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੂੰਗਫਲੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ ਛਿ-ਲ-ੜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ

ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇ ਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਟੁੱ-ਟ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਮੁਗਫਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉ ਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱ ਗ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰਨਾ ਪ ਵੇ ਗਾ।ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ

ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਫਾਲਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾ ਹ ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਹੋ ਕੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *