ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਾ-ਹ-ਵਾ-ਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ-ਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾ-ਬੰ-ਦੀ-ਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈ-ਸ-ਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾ-ਹ-ਵਾ-ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੂ-ਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ-ਸ ਦੌਰਾਨ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂ-ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ,ਕੀ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ-ਸ ਦੌਰਾਨ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ-:ਪੁਰਾਣੀ ਵਿ-ਚਾ-ਰ-ਧਾ-ਰਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾ-ਹ-ਵਾ-ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੱ-ਟਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ-ਬਾ-ਇ-ਓ-ਟਿ-ਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਦੇ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉ-ਤ-ਸ਼ਾ-ਹਿ-ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸ-ਰੋ-ਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਮੂਡ ਸ-ਵਿੰ-ਗ, ਚਿੰ-ਤਾ ਅਤੇ ਉ-ਦਾ-ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਦਹੀਂ ਵੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ-:ਦਹੀਂ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚੰ-ਗੇ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਬ-ਲੋ-ਟਿੰ-ਗ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾ-ਹ-ਵਾ-ਰੀ ਦੌ-ਰਾ-ਨ ਤਾਜ਼ਾ ਦਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕ-ੜ-ਵੱ-ਲ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰੋ-:ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾ-ਹ-ਵਾ-ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿੱਤ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦਹੀਂ ਖਾਓ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦਹੀਂ ਖਾਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾ-ਹ-ਵਾ-ਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਮੱਖਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਜਾਂ ਸ-ਮੂ-ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾ-ਈ-ਡ-ਰੇ-ਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈਇਹ ਮਾ-ਹ-ਵਾ-ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁ-ਆ-ਚ-ਣ ਵਾਲੇ ਪੌ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *