ਵਾਲਾ ਦਾ ਝੜਨਾ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਲ ਊਗਾਉਦਾ

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰਬਲ ਤੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ‌ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁ-ਡ-ਹ-ਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਗੁੜਹਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਦੋਨੋ ਹੀ ਵਾਲਾ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁੜਹਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਗੁੜਹਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੋਨੋ ਹੀ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹਨ,ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਅਸੀਂ 200ml ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਤੋ-ੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਰੋ-ਕ-ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਹ-ਟਾ-ਉ-ਣ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਝ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ,

ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁ-ੜ-ਹ-ਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐ-ਲੋ-ਪੇ-ਸੀ-ਆ ਦਾ ਰੋ-ਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁੜਹਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹਨ। ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋ-ਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁੜਹਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਝ-ੜ-ਨ ਤੋਂ ਰੋ-ਕ-ਦੇ ਹਨ। ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ

ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਝ-ੜ-ਦੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਰੁ-ਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਲ ਦੋ-ਬਾ-ਰਾ ਤੋਂ ਉਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 200ml ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਪੱਤੇ ਬਰੀਕ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਭੂ-ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਗੈਸ ਤੇ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਛਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਰਬਲ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਝੜਦੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਰੋ-ਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦਾ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ

ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ।ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਇਹ ਤੇਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਬਲ ਹਲਕੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇਲ ਹਰਬਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *