ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਲੋ-ਵਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਲੇ

ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦਾ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਜ-ਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਚ ਸਿਕਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ

ਵੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ,ਚਰਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੌਂਜੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਲੌਂਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾ-ਰੀ-ਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ

ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਲੌਂਜੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲੌਂਜੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾ-ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਾਲੇ ਸੰਘਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਲੌਂਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੱਮਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ-ਤ-ਲੀ ਪੇਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚਲਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰਦੇ

ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱ-ਟ-ਦੇ ਨਹੀਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਸੰਘਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਲੌਂਜੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮਿਕਸ ਕਰਦਨਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਡਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੱਸਕੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.