15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥਰਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ-ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ 0 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਹੋਣਾ ਛੋ-ਟਾ-ਪ-ਨ ਪ-ਤ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਿਹੜੀ ਇ-ਨ-ਸਾ-ਨਾਂ ਦਾ ਵਿ-ਆ-ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਵਿ-ਆ-ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ-ਸ਼ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਲੰ-ਬਾ-ਈ ਚੌ-ੜਾ-ਈ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੀ ਦਾਣਾ ਸਫੇਦ ਬੁ-ਸਿ-ਧਾਂ-ਨ।ਕੁਟੰਗਨ,ਸਾਲਮ ਪੰਜ,ਸਾਲਮ ਮਿਸ਼ਰੀ,ਰੇਗਮਾਹੀ ਅਕਰਕਰਾ,ਮੋਹਜ਼ੇਫਧੂ, ਮਸਗੀਭੁਮੀ,ਕੁੜਹਲ,ਇਹ

ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ 120,120 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਸਤਾ ਕਲੀ ਕੁਸਤਾ ਫੌਲਾਦ, ਕੁਸਤਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਜਦਮੁਨਗਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ,ਕੁਸਤਮਾਰਜਨ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕੁਸਤਾਕੀਕ ਕੁਸਤਮੁਸਲਸ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕੁਸਤਾਸਿਗਰਫ 5 ਗ੍ਰਾਮ,,ਕੁਸਤਮੁਲਫਾਰ 3 ਗ੍ਰਾਮ,ਕੁਸਤਾਬਰਾ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਕੁਸਤਾਆਬਰਬ ਦੋਆਦਿਸ ਸਕੀਲਾ 3 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ

ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਸ-ਬੰ-ਧੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8534056343 ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਸ-ਬੰ-ਧੀ ਹੋਰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.