ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅ-ਜ-ਮਾ-ਇ-ਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੀ ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜੜ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ

ਸਰੀਰ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਥੱਕਿਆ-ਥੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਦਰਦ ਹੀ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿ-ਰਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇ-ਨ-ਸੁ-ਲਿ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੰ-ਸੋ-ਲੀ-ਨ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੋਟੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੂਗਰ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋ-ਕਿ-ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ

ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਜਾ-ਮ-ਣ ਦੀਆਂ ਗਿ-ਟ-ਕਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿ-ੜ-ਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਜਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੂ-ਰ-ਨ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੀ ਦਿਨ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਅ-ਜ਼-ਮਾ-ਇ-ਆ ਹੋਇਆ ਨੁ-ਕ-ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਈ ਹੋਈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.