ਚਮੜੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇ-ਲਾ-ਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇ ਹ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇ ਕੇ ਖਾਰਸ਼ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਤਫੜ ਆਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਜਾ ਜਿਵੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ-ਖ-ਮ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ ਰੀ ਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾ-ਗ ਹੈ ਜਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇ ਸਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ

ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿਚ ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰ-ਗਾ-ਇ-ਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਮੇ ਰਹਿਦੇ ਹੀ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ ਵੀ ਹਨ ਓਨਾ ਬਾ ਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਵੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼-ਲਾ-ਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼-ਲਾ-ਬ ਵਾਲਾ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਡੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਬੈਠ ਦਾ ਹੈ

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਓਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਅ ਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚ ਆਉਣੇ ਹਾਂ ਕਿਉਕਿ ਜਦੋ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋ-ਮ ਖੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼-ਲਾ-ਬ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਸਾਡੇ ਸ ਰੀ ਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋ-ਮਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਨੀ ਜਗਾ ਤੇ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਧ-ਦ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿ ਸ ਵੀ

ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਜਾ ਧ-ਦ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਕਿ ਅਸੀਂ ਉ ਸ ਰੋ-ਗ ਦੇ ਜੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਡੇ ਘਰ ਚ ਸ਼-ਲਾ-ਬ ਹੈ ਤਾਂ ਚਮਡ਼ੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਤੁਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਘ ਰ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਰੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਨਿਮ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਪਤਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂ-ਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਇਹ ਧੂਅ ਤੁਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧੂਅ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾ ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਣੀ ਤੁਸੀ ਸ਼-ਲਾ-ਬ ਵਾਲੇ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਨੂੰ ਖੱ-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆ ਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *