ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੱਟਣ ਦਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ,

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆ-ਸਾ-ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱ-ਕੀ-ਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਲੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ

ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਉਸ ਵਿਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਪੂਰ ਦਾ ਏਕ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਟੁਕੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਲੇ ਦੇ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਪੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਿਧਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕੌ-ੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉਪਰ ਪਾ ਲੋ ਏਸ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕੇਲੇ ਦੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਚ-ਮਸਾਲੇ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਬੰ-ਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਪੀਤਾ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾ-ਬ-ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮ-ਸਾ-ਲਿ-ਆਂ ਦਾ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.