ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਚ’ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾ-ਤੀ ਕੋਲ ਸਹੀ ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾ-ਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ,ਆ-ਫ਼-ਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ

ਉਪਰ ਬ-ਰਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗੋ-ਲਾ-ਕਾ-ਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ,ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਸ-ਰ-ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇ-ੜੀ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਈ-ਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੋਟਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕ-ਮ-ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾ-ਸ਼-ਤੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ ਹੈ,ਹ-ਰ-ਹ-ਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ

ਸਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਰੋ-ਟੀ-ਆਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾ-ਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਗੋ-ਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾ-ਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘੁ-ਟ-ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਪਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ

ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋਗੇ ਰੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਉ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰ-ਹੋ-ਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ

ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੈ-ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਦਾ ਕਰੇ ਹੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ,ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.