ਦਿਲ ਤੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਰੋਗ ਕਿਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ-ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੰਦੀ Smell ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਬ-ਦ-ਬੂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼-ਰ-ਮਿੰ-ਦ-ਗ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬ-ਮਾ-ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ

ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰ-ਹ ਦੀ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ-ਫਾ-ਈ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਵੀ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਫ-ੜ੍ਹਿ-ਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਮੂੰ-ਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਝਾਕ- ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੁ-ਰ-ਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀ-ਭ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ

ਬਾਅਦ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸ-ਕੇ-ਲਿੰ-ਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰ-ਮ-ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁ-ਰ-ਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ-ਕੇ-ਲਿੰ-ਗ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੰ-ਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ

ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੰ-ਦ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁ-ਰ-ਸ਼ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਬੁ-ਰ-ਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਬ-ਰ-ਸ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਦੰ-ਦ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ 12 ਗਲਾਸ ਜਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰ-ਹ ਦੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੀ ਮਾ-ਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.