ਦਿਲ ਤੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਰੋਗ ਕਿਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਬ-ਦ-ਬੂ ਆਉਣਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬ-ਮਾ-ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ-ਫਾ-ਈ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਵੀ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋਣਗੇ

ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁ-ੜੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਝਾ-ਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੁ-ਰ-ਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੰ-ਦਾਂ ਦੀ ਸ-ਕੇ-ਲਿੰ-ਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਅਤੇ

ਜੋ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰ-ਮ-ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁ-ਰ-ਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ-ਕੇ-ਲਿੰ-ਗ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿ-ਚ-ਕਾ-ਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਬਰਸ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ 12 ਗਲਾਸ ਜਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੀ ਮਾ-ਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.