ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਦੇਖ ਕੇ-ਵੀਰਜ਼ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਵੀ-ਰ-ਜ ਦਾ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰ ਦੇਖੋ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁ-ਬ-ਲਾ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋ-ਜ-ਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱ-ਤ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰ-ਘ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ-ਰ-ਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਭੋ-ਜ-ਨ ਹੀ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਸਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ।ਖਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦਾ ਨਾ-ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿ-ਕਾ-ਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਿ-ਯੰ-ਤ-ਰ-ਣ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀ-ਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਇ-ਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾ-ਧਾ ਪੀਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ- ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ-ਰੀ-ਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.