ਫੇਸ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੋ-ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਪਲ

788787 2
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਪਿੰ-ਪ-ਲ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਫਿ-ਨ-ਸੀ-ਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ

ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿੱਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤ੍ਰਿ-ਫ-ਲਾ ਚੂਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਕਫ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱ-ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਫਿ-ਨ-ਸੀ-ਆਂ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,

WhatsApp Group (Follow Now) Join Now

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਚੂਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵ-ਰ-ਤ-ਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਡ ਆਂਵਲਾ ਬਹੇੜਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਦੋ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਤਿੱਨ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ

ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਗਰਾਮ ਹ-ਰ-ੜ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਬ-ਹੇ-ੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੱਨ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਆਵਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਾਤ ਕਫ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਪਲ ਕਿੱਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦਾ ਜੂਸ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦਾ ਪੇਸਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

WhatsApp Group (Follow Now) Join Now

ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਝੱ-ਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸ-ਮੈੱ-ਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਯੈ-ਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਤਿੰਨ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਕ ਕੋ-ਲੀ ਦਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਚਮਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

WhatsApp Group (Follow Now) Join Now

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਖਲੋ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੁਥਰਾ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *