ਜੇ ਸਰੀਰ ਚ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤਾ ਸਾਵਧਾਨ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਲੱ-ਛ-ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਨੌ-ਜ-ਵਾ-ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਸੈ-ਕ-ਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸ-ਪ-ਲਾ-ਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ

ਹੁਣ ਦੀ ਬ-ਲੋ-ਕੇ-ਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ-ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀ-ਨੇ ਤੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸੀ-ਨੇ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਚ-ੜ-ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੇ ਵਿਚ ਸਾ-ੜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱ-ਕ-ਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਉ-ਲ-ਟੀ ਹੋਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੰ-ਘ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਚ ਸੋ-ਜ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਨੌ-ਜ-ਵਾ-ਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇ-ਲੈ-ਕ-ਟ੍ਰਾ-ਨਿ-ਕ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰ-ਦੂ-ਸ਼-ਣ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈ-ਨ-ਸ਼-ਨ ਤਣਾਅ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨੌ-ਜ-ਵਾ-ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈ-ਨ-ਸ਼-ਨ ਰਹਿਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਸ-ਰੀ-ਰ-ਕ ਗ-ਤੀ-ਵਿ-ਧੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁ-ਰਾ-ਈ-ਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਪੈਣ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਵੀ ਅੱਜਕਲ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸੁ-ਧਾ-ਰ-ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇ-ਲੈ-ਕ-ਟ੍ਰਾ-ਨਿ-ਕ ਉ-ਪ-ਕ-ਰ-ਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਅ-ਟੈ-ਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.