ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਵੀਰਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰੋ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਂ-ਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱ-ਸਿ-ਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਜਿਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਭ-ਰ-ਪੂ-ਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਹਰ ਰੋਜ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ 15ਵੀਂ ਦਿਨ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕ ਕੌਲੀ ਦਹੀਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ

ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਸ਼ੱਕਰ ਤੁਸੀ ਪਾਉਣੀ ਐਂ ਉਹ ਸੁਧ ਸ਼ੱ-ਕ-ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ੱ-ਕ-ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿ-ਲਾ-ਵ-ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕਰ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕੌਲੀ ਦ-ਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, 300 ਗ੍ਰਾਮ ਪੱ-ਖ-ੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਸ ਵਿਚ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਕਿ-ਡ-ਨੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦੇਣ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀ ਅਤੇ ਸਕੱਰ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 985565909੦

ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਤਲਾਣੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸ-ਮਾ-ਧਾ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.