ਗੈਸ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਤੇ-ਜਾ-ਬ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੂ-ਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐ-ਸੀ-ਡੀ-ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਬ-ਣ-ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ।ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ,ਬਹੁਤ ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ।ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ,

ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਹਾ-ਈ-ਡ-ਰੋ-ਜ-ਨ ਕ-ਲੋ-ਰਾ-ਈ-ਟ ਨਾਮ ਦਾ ਐ-ਸਿ-ਡ ਬੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਐ-ਸਿ-ਡ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੂਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹਾ-ਈ-ਡ-ਰੋ-ਜਨ ਕ-ਲੋ-ਰਾ-ਈ-ਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਐ-ਸਿ-ਡ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਦੀ-ਵਾ-ਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਐ-ਸਿ-ਡ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਦੀ-ਵਾ-ਰਾਂ ਤੇ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ-ਲ-ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਐ-ਸੀ-ਡੀ-ਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਨੂੰ ਦਾ ਯੂ-ਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਐ-ਸਿ-ਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਐ-ਸਿ-ਡ ਉਪਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੱਟੇ ਡ-ਕਾ-ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ-ਮੋ-ਕਿੰ-ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋ-ਬ-ਲ-ਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤ-ਲਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਓ।ਚਾਹ ਘੱਟ ਪੀਓ। ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਕੇਲਾ,ਤਰਬੂਜ਼ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋ-ਬ-ਲ-ਮ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿਓ।ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ-ਰਾ-ਮ ਮਿਲੇਗਾ।ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੂਸਾਰ ਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾਓ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *